Одиторски услуги

 

  • Одит на система и/или процес.

Във всяка организация са изградени различни системи за управление и контрол и текат индивидуални и независими процеси, които собствениците и управителите биха искали да управляват.

Одита е свързан с идентифициране на съществуващите рискове в съответната система и/или процес и предприемане на адекватни мерки за тяхното управление и минимизирането им.

Ползването на опита и уменията на други хора, външни за организацията дава възможност за подпомагане на фирмата чрез един креативен и оценъчен метод за предоставяне на адекватно управленско решение във всеки един аспект, базирани на световно признати практики и модерни решения.

 

  • Одит на проект.

Голяма част от фирмите и организациите са ползватели на безвъзмездни средства предоставени по проекти финансирани от Европейските фондове. Част от условията за реализиране на проект е извършване на одит на всички разходи и плащания.

Одита е свързан с предварителен преглед и проверка на всички разходи по проекта, който гарантира тяхната точност, вярност и законосъобразност, така че да се минимизират рисковете от грешки и възстановяване и връщане на средства. Одита подпомага правилното планирането реализацията на проекта, свързана с покриването на законови изисквания и процедури и което е основа за ефективното и ефикасно изпълнение на проекта.

 

  • Финансов и счетоводен одит.

Всички фирми и организации при своята работа изготвят и предоставят финансови отчети, за да може, както самите те, така и всяко заинтересовано лице като клиенти, партньори, доставчици и др. да бъдат навременно информирани за напредъка и развитието на бизнеса.

Финансовият одит включва одиторски процедури за проверка с цел да се установи дали сумите и цифрите посочени във финансовия отчет са точни, верни и дали представят коректно финансовото състояние на предприятието. Тези проверка се избира и осъществява самостоятелно от одитора. При нея одитора оценява рискове от съществени отклонения във финансовия отчет, като взема под внимание вътрешната система за контрол в предприятието и всички процеси и системи, които имат връзка и биха повлияли върху изготвянето на финансовите и счетоводни отчети.