Зелена сделка

Земята е нашият „Дом“!

Природата е нашата „Майка“!

 

Всички ние трябва да се стремим да ги пазим, съхраняваме и ползваме, така че те да останат естествени, чисти и невредими.

Дейността на човека се е разраснала до такава степен, че замърсява нашият дом Земята и унищожава нашата майка Природата.

Именно затова ЕС въведе правила, насочени към намаляване на парниковите емисии и опазване на околната среда с амбициозен план в който целта е до 2030 г. да бъдат намалени емисиите с поне 55 % и до 2050 г. Европа да стане първият в света неутрален по отношение на климата континент, адаптиран към въздействието от изменението на климата с общество обърнато към съхранение и опазване на Природата.

По отношение на опазване на климата, Европа предприе конкретни мерки вариращи от значително намаляване на емисиите на парникови газове до инвестиции в авангардни изследвания и иновации, за да се опази околната среда в Европа.

Всички тези мерки представляват Европейски Зелен пакт и са насочени както към опазване на околната среда, така и към социалното въздействие и корпоративно управление на всички държави-членки. Това са критерии, правила и политики, които всички трябва да обмислим и да обединим усилията си, за да постигнем поставените зелени цели.

Организациите трябва да представят своята зелена добавена стойност, тъй като всяка дейност има отражение върху обществото и Планетата.

Всяка организация следа да доклада пред обществото своя принос към опазване на околната среда, а не само да декларира верността, точността и коректността на своите финансови отчети.

Три са основните направления, които всяка фирма следва да оцени и да постави в центъра на своите приоритети:

 • Опазване на околната среда – отнася се до дейността на компанията, въздействието върху околната среда и управлението на околната среда;
 • Социално въздействие – отнася се до това как една компания управлява взаимоотношенията си и създава стойност за околната среда и заинтересованите страни;
 • Корпоративно управление – отнася се до философията, практиките, политиките, вътрешния контрол и правата на акционерите на компанията в контекста на околната среда.

Тук важна роля имат сертифицираните одитори, които са натоварени с ангажимента за оценка на вътрешната среда на всяка фирма, за да гарантират положените усилия за опазване на обществото и Природата.

Ако имате нужда от помощ в областта на оценка и изграждане на Зелена фирмена политика,

 • Ние можем да ви помогнем да разберете какво е необходимо да подобрите и къде да насочите вашите усилия за изграждане на зелена фирмена политика.
 • Можем да ви помогне при формирането и оценката на новите рискове и възможностите, които трябва да предприемете за тяхното минимизиране
 • Имаме удоволствието да ви предоставим качествена услуга по цялостна оценка, анализ и помощ при изготвяне на цялостна фирмена Зелена политика.
 • Нашият екип е изграден от сертифицирани и висококвалифицирани експерти, които постоянно надграждат своите знания и умения и имат желание да споделят своя опит и да ви предоставят най-новите и най-добрите практики в областта.

Не се колебайте да се свържете с нас!

Услугите и одитите, които можем да предложим, гарантират доверие и увереност, установени чрез следните умения и ценности:

 • ЕТИКА
 • Спазване на законите и разпоредбите
 • Честност във всички ангажименти
 • Действа с усърдие
 • Поемане на етична отговорност и неучастие в действия, дискредитиращи професията
 • ОБЕКТИВНОСТ
 • Предоставяне на информация за докладване и вземане на управленски решения
 • Избягване на ангажименти, в които ние сме в конфликт на интереси и биха възпрепятствали нашата независима оценка
 • КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
 • Разумно използване и защита на информацията
 • Не предоставяне на информация за лична изгода или в противоречие със закона
 • КОМПЕТЕНТНОСТ
 • Поемане на ангажименти с необходимите знания, умения и опит за постигане на ефективен резултат
 • Прилагане на съответните стандарти, правила и рамки
 • Постоянно подобряване на уменията и качеството на услугите