Privacy Policy

I. Политика за поверителност

Галидора ЕООД, наричано за кратко Дружеството е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и законодателството на Република България уреждащо тази материя.

Настоящите правила за поверителност са съобразени с Общия регламент за защита на данните, другите актове на Европейския съюз с тази област, както законодателството на Република България по отношение на защитата на лични данни.

Правилата касаят сигурността и законосъобразността при събирането и използването на лични данни по време на престоя Ви в нашия онлайн магазин и ползването на услугите и съдържанието предлагани в него услуги и продукти. Тези правила се отнасят изключително за събиране на от Дружеството чрез интернет страницата на магазина  https://www.galidora.com/ и нейните производни страници, които изрично насочват към този документ.

Всеки субект, чиито данни се обработват от Дружеството има следните гарантирани от Общия регламент за защита на данни и закона права:

– право да поиска да му бъде предоставена информация за обработваните лични данни, които се отнасят до него;

– право да получи достъп до обработваните лични данни;

– право да поиска коригиране (ако личните данни са неточни);

– право да поиска изтриване на личните си данни, в предвидените от законодателството случаи;

– право да поиска ограничаване на обработване на лични си данни, в предвидените от законодателството случаи;

– право на възражение;

– право на преносимост на личните данни.

II. Събиране и обработка на лични данни

С регистрирането си в сайта Вие приемате и се съгласявате да ни предоставите личните си данни за изрично посочените цели на обработка, съобразно Общите условия на сайта и настоящата Политика за поверителност.

Личните данни предоставени доброволно от Вас, може да включват:

  • Име и фамилия;
  • имейл адрес;
  • телефонен номер;;
  • пощенски адрес;
  • IP адрес – местоположение;
  • IBAN на потребителя – за връщане на съответни суми при рекламации и/или отказ от договора.

Информацията, която ни предоставяте се обработва на основание Вашето изрично и доброволно съгласие, с изключение на данните които са ни необходими за изпълнение на задълженията по сключените договори и други задължения към компетентни държавни органи.

Личните данни се обработват от Дружеството, въз основа на изричното съгласие изразено с регистрация в сайта https://www.galidora.com/ и приемане на Общите условия и настоящата Политика на поверителност, която е неразделна част от тях.

Всеки потребител на Уеб сайта има възможност да оттегли съгласието си по всяко време без други условности в писмена форма чрез изпращане на съобщение с тема „Оттегляне на съгласие за ползване на лични данни” на всички форми за контакт на сайта и Дружеството на адрес гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 426А, вх. Б, ап. 36.

Събраната информацията се използва с цел доставянето на стоките до посочен от Вас адрес и изпълнение на другите условия по договора и законодателството.

Събираните данни се използват за работата с Уеб сайта, за предоставянето на услуги и изпълнението на транзакции, които сте изискали или разрешили и за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги като изпращане на брошури по електронна поща.

Относно обработването и използването на предоставените лични данни, за да подобрим работата на клиентите ние ползваме инструменти за анализ на Уеб сайта във връзка с който имаме право да събираме и обработваме с цел анализ, информация относно Вашите посещения в магазина или на Уеб сайта, браузър, сайта, от който идвате, търсачките и ключовите думи, които сте използвали, за да намерите нашия Уеб сайт, страниците, които разглеждате в рамките на Уеб сайта, добавките на Вашия браузър и широчината и височината на последния, IP адрес, типа и езика на браузъра, броя посещения и адресите на съответния Уеб сайт, избора на език.

Потребителите използващи за вход Facebook, предоставят своите имена и имейл, когато разрешат на Facebook да ги свърже със страницата на Уеб сайта.

III. Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица

Всички данни получени от потребителите на Уеб сайта се обработват като лична информация и не се преотстъпват на трети лица.

В случай на поръчка за закупуване на стоки през нашия Сайт, ние предаваме Вашите лични данни на наши контрагенти (банки, куриери и др.), участващи в обработката на Вашата поръчка, единствено до изискваната и позволена от закона степен. Ние предоставяме на тези фирми само необходимите им лични данни за предоставяне на съответните услуги. Фирмите са задължени да осигурят поверителност на информацията и нямат право да я използват за каквато и да е друга цел.

В случай на предоставяне на клиентска поддръжка, ние използваме Вашите данни за улесняване на връщането или замяната на продукти, за отговор на въпроси или оплаквания, за извършване на клиентски проучвания и изпращане на награди, за откриване и предотвратяване на измами и за други цели, описани в настоящите Правила за поверителност.

Можем да използваме или разкриваме предоставената от Вас информация  и лични данни в случаите, когато сме били надлежно призовани от съответните органи.

Можем да използваме или разкриваме предоставената от Вас информация  и лични данни, включително съдържанието на Вашите комуникации в нашия уеб сайт или магазин, единствено в случай на законосъобразни искания или съдебен процес.

IV. Защита на лични данни

Дружеството използва съответните технически и организационни средства, за да защити Вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване.

По всяко време, може да получите съдействие за упражняване на Вашите права.

Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато, съгласно техническия прогрес и организационните възможности.

V. Достъп до лични данни

С регистрацията си в нашият сайт, всеки потребител създава свой Личен профил, чрез който може да добавя или редактира подадената информация. Всеки потребител има постоянен достъп до предоставената информация в своя Личен профил. Изписвайки имейла, с който се е регистрирал, всеки потребител може да промени както паролата, така и посочените в Личния му профил данни.

VI. Бисквитки (Cookies)

В някои секции на нашия Интернет сайт използваме cookies, за да наблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да улесним престоя Ви в нашия сайт и за да можем да внасяме съответните корекции и подобрения. Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър. Cookies представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят Вашия компютър, когато ни посетите отново, за да Ви бъде по-лесно да навигирате из нашия Интернет сайт и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който Вашият браузър приема или отхвърля нови cookies или начинът, по който Вашият браузър Ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое счетете за по-удачно.

VII. Информация, изменение и изтриване на лични данни

Всеки потребител може по всяко време да отправя до нас запитване в писмена форма, относно това кои от личните му данни ползваме, съхраняваме и обработваме. В отговор на такова запитване ние ще изпратим необходимата информация и ще уважим всяко желание за изменение, поправка или изтриване на лични данни.

Всеки потребител на Уеб сайта има възможност да се свърже с длъжностното лице по защита на личните данни в писмена форма чрез изпращане на съобщение с тема „На вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни“ на всички форми за контакт на сайта и Дружеството, както следва:

Имейл:  info@galidora.com

Адрес за кореспонденция: Галидора ЕООД ЕИК 205711898 , гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 426А, вх.Б, ап. 36.

VІІІ. Промени в настоящите Правила за поверителност

Дружеството си запазва правото по всяко време да актуализира тези Правила за поверителност, с оглед повишаване и адаптиране на нови механизми и прилагане по-високи стандарти на защита.

Всички промени са публикувани на интернет страницата ни https://www.galidora.com/, за да може всяко заинтересовано лице да има неограничен достъп до тях.

Последна промяна: 26.08.2019 г.

Надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ No 15,

тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Who we are

Our website address is: https://galidora.com.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me“, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements